Dofinansowanie Kolektorów 

Dofinansowanie kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Osoby prywatne mogą uzyskać zwrot kosztów w wysokości 45% brutto kredytu z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dopłaty do systemów solarnych wynosi 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. 

Program będzie wdrażany w latach 2010-2014. Do rozdysponowania jest 300 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje, że zostanie zainstalowanych ponad 250 tys. m2 powierzchni kolektorów słonecznych, co ma przyczynić się do redukcji CO2.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym) oraz wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej, przeznaczonego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej z zastrzeżeniem, że efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o dopłaty do systemów solarnych waz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym w następujących bankach:
Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A.

Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.

Warszawskim Bankiem Spółdzielczym

Koszty kwalifikowane obejmują:
1. Koszt projektu budowlano–wykonawczego, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania, sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania;
2. Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności kolektora słonecznego, zasobnika ciepłej wody, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki); 
3. Koszt zakupu ciepłomierza (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
4. Koszt montażu kolektorów słonecznych,
5. Zapłaconego podatku – z zastrzeżeniem, że jeżeli uczestnikowi programu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:
a) Certyfikatem zgodności z normą PN-EN 12975-1: ”Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawdzenie badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN-12975-2 
lub
b) Europejskim certyfikatem na znak ”SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą. 

Uwaga!
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt. 
Beneficjent, aby uzyskać dofinansowanie na kolektory słoneczne powinien zgłosić się do banku z: 
a) Wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych;
b) Wnioskiem o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu;
c) Projektem, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
lub
d) Ofertą handlową, sporządzoną przez przedstawiciela podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji, wydanym przez producenta kolektorów słonecznych. Zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia.

Wnioski o dotację wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności wpływu. 

Większość banków zamieściła formularze wniosków na swoich stronach internetowych.

Po akceptacji wniosków, beneficjent podpisuje z bankiem umowę o kredyt z dotacją.

Od tego momentu można dokonać zakupu i montażu instalacji solarnej. Koszty poniesione przed datą udzielenia kredytu (oprócz projektu) nie będą rozliczane.

Po wykonaniu instalacji solarnej, należy przeprowadzić jej odbiór techniczny, którego dokonuje wykonawca spełniający, co najmniej jedno z trzech poniższych wymagań:
1. Posiada uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej i jednocześnie posiada certyfikat /świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji, wydane przez producenta kolektorów słonecznych;
2. Jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych;
3. Posiada świadectwo kwalifikujące / uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 i jednocześnie posiada certyfikat /świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji, wydane przez producenta kolektorów słonecznych. 

Potwierdzeniem zrealizowania przedsięwzięcia jest protokół końcowego odbioru, który należy złożyć w banku wraz z fakturami za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji (możliwe jest uruchomienie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją: 
– dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego (wskaźnikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita kolektora w m2)
– dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
Zadaniem banku jest uregulowanie wszystkich faktur, wystąpienie o dofinansowanie na kolektory słoneczne do NFOŚiGW a następnie pomniejszenie kwoty kredytu o wysokość przyznanej dopłaty. 
Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/